Kontakt
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Lokacija

Osmana Đikića 3, Beograd
11000 Beograd, Srbija

Radno vreme

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Alo i Atlas daruju zdravlje obaveštenje

Usluge

Zajednički rukovaoci podacima o ličnosti su:

  1. ALO MEDIA SYSTEM doo BEOGRAD, Kosovska 26/III 11103 Beograd, MB: 21276081, PIB: 109964527, KOGA ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK Dragan Lazić

i

  1. OPŠTA BOLNICA „ATLAS“, Osmana Đikića 3, Beograd 11000, MB: 17841190, PIB: 107711066, KOGA ZASTUPA ZAKONSKI ZASTUPNIK Igor Georgijev

 

Lica za kontakt su:

Obradović Peđa (određen i kao lice za zaštitu podataka o ličnosti od strane OB Atlas)

e-mail: p.obradovic@atlasklinika.rs

tel: 0653331407

Končita Pjević (Alo media system)

e-mail: koncita.pjevic@alo.rs

tel: 0605400618

 

Svrhu obrade, kao zajednički rukovaoci, odredili su kompanija Alo media System i Opšta bolnica Atlas, ugovorom o saradnji, a način obrade, Sporazumom o obradi podataka o ličnosti.

 

Svrha obrade podataka je izbor čitaoca koji je poslao svoju dokumentaciju u Alo dnevne novine, a kome je konstantovano da je najpotrebnija medicinska usluga, na osnovu odluke konzilijuma lekara Opšte bolnice Atlas. Podaci neće biti korišćeni u neke druge svrhe. Obrada podataka o ličnosti zasniva se na pristanku lica na koje se podaci odnose u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1 i članom 17, stav 2, tačka 1, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Lice koje je dalo pristanak svojim potpisom na talonu u dnevnom listu Alo, saglasno je sa time da će njegovi podaci biti obrađeni, i da će, ukoliko bude dobilo medicinsku uslugu u bolnici Atlas, svoje iskustvo da podeli sa čitaocima dnevnih novina Alo i na pratećem Alo internet portalu.

Davanje podataka je neophodan uslov za izbor čitaoca kome će biti dodeljena besplatna medicinska usluga.

Za one čitaoce koji budu izabrani kao dobitnici kojima će se besplatno pružiti određena medicinska usluga obrada podataka o ličnosti vršiće se i na osnovu propisa u oblasti zdravstva.

Alo media system će vršiti proveru da li pošiljka sadrži svu dokumentaciju propisanu oglasom u smislu prikupljenih kupona i popunjenog talona te nesporno datog pristanka za obradu, a sve ispravne i neispravne prijave, odvojeno spakovane, proslediće svojim kurirom Opštoj bolnici Atlas.

Konzilijum Opšte bolnice Atlas pregleda medicinsku dokumentaciju učesnika koji su od strane Alo media system određeni kao potpuni i ispravni, dok prijave određene kao neispravne ne uzima u razmatranje. Nakon razmatranja dokumentacije, konzilijum donosi odluku kome je od regularnih učesnika medicinska usluga najpotrebnija i najsvrsishodnija, i tom učesniku besplatno dodeljuje istu.

Neispravne prijave, uključujući i medicinsku dokumentaciju koja je dostavljena u prilogu, Opšta bolnica Atlas će uništiti nakon mesec dana od prijema.

Opšta Bolnica Atlas će čuvati podatke o ličnosti učesnika konkursa čija prijava je bila potpuna i ispravna,  najkasnije do 31. maja 2021. godine, u prostoriji posebno određenoj u tu svrhu, zaključanoj, i nedostupnoj licima koja nemaju prava na pristup.

Najkasnije 01.06.2021. Opšta Bolnica Atlas će podatke uništiti spaljivanjem, o čemu će izabrana komisija sačiniti zapisnik.

Lice ima pravo da od Zajedničkih rukovalaca zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno, ima prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka i pravo na pritužbu Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Lice koje je dalo pomenuti pristanak svojim potpisom na talonu u dnevnim novinama Alo, u skladu sa članom 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnostima, ima pravo na opoziv tog pristanka. Način na koji može lice da opozove prethodno dat pristanak, jeste da se pismenim putem/poštom obrati redakciji dnevnog lista Alo ili da lice pošalje dopis na e-mail: p.obradovic@atlasklinika.rs.

Podaci o ličnosti će se čuvati najkasnije do 31. maja 2021. godine, jer organizatori imaju nameru da ponove dodelu određenih medicinskih usluga. Nakon tog datuma, svi prikupljeni podaci o ličnosti biće u potpunosti uništeni spaljivanjem, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Lokacija
Osmana Đikića 3, Beograd
1100 Beograd, Srbija
Radno vreme
00-24