fbpx

Contact
+381 11 785 88 88
+381 60 3292 411

Location

Osmana Đikića 3
1100 Belgrade, Serbia

Working hours

00-24
 

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Doc. dr Dimitrijević Ivan

Klinički asistent dr Ivan Dimitrijević

Klinički Doc. dr Ivan Dimitrijević

Klinički Doc. na katedri za hirurgiju sa anesteziologijom Medicinskom fakultetu u Beogradu Specijalista opšte hirurgije na III odeljenju Prve hirurške klinike u Beogradu

A. OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI Rođen u Beogradu, 14. jula 1976. godine, gde je završio osnovno i srednje obrazovanje sa odličnim uspehom. Zaposlen na Klinici za digestivnu hirurgiju KCS od 2006. godine i kao klinički asistent na Katedri Hirurgije sa anesteziologijom od 20. 09. 2015. godine.

B. STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao školske 1995/96 godine i završio ga u roku, 2002. godine sa srednjom ocenom 9,71. Lekarski staž obavio tokom 2002/2003. godine u klinikama Kliničkog centra Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Magisterijum

Magistarsku tezu “ Značaj očuvanja karličnih vegetativnih nerava u hirurgiji karcinoma rektuma ” odbranio je na Medicinskom fakultetu u Beogradu jula 2010. godine pred komisijom u sastavu: Prof Dr Radoje Čolović, Prof Dr Predrag Peško, Prof. Dr Cane Tulić, Prof. dr Milena Blagotić – komentor i prof. dr Zoran Krivokapić – mentor.

Doktorat

Doktorsku tezu pod nazivom “ Procena faktora koji utiču na okološke rezultate lečenja bolesnika operisanih multivisceralnim resekcijama kod lokalno uznapredovalog kolorektalnog karcinoma“ je odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu u septembru 2018. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr Radoje Čolović, prof. dr Marjan Micev i prof dr Velimir Marković. Mentor-prof. dr Zoran Krivokapić.

Specijalizacija

Od 2003. godine, po završetku opšteg lekarskog staža i volontiranja, započeo je specijalizaciju iz Opšte hirurgije na Prvoj Hirurškoj Klinici KCS. Specijalistički ispit je položio januara 2017. godine sa odličnim uspehom pred komisijom čiji je predsednik bio prof. dr Živan Maksimović.

Dosadašnji izbori u nastavna i naučna zvanja

Izabran je u zvanje Kliničkog asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija) dana 28.01.2015.godine.

Članstva u udruženjima:

Dr Ivan Dimitrijević je član Udruženja hirurga Jugoslavije, (UHJ), Srpskog lekarskog društva (SLD), Društva koloproktologa Jugoslavije (DKJ), European Society of Coloproctology (ESCP), blagajnik DKJ, nacionalni je predstavnik za Srbiju u European Society of Coloproctology (ESCP).

Usavršavanja u struci:
2009 godine je završio ESTRO kurs iz onkološke hirurgije karcinoma rektuma u Rimu.

Dr Dimitrijević je do sada objavio i referisao oko 80 stručnih radova, od toga 18 u časopisima indeksiranim u vodećim međunarodnim časopisima (Current Contents ili Science Citation Index) i 6 radova u časopisima indeksiranim u MEDLINE. Autor i koautor u 2 poglavlja u knjigama i udžbenicima i 6 poglavlja u domaćim i stranim monografijama. Pored navedenog, Dr Dimitrijević je bio predavač po pozivu na 10 međunarodnih stručnih sastanaka. Bavi se kolorektalnom hirurgijom, hirurgijom pelvičnog poda i najveći broj publikovanih radova je iz ovih oblasti. U timu Profesora Zorana Krivokapića je učestvovao u uvođenju novih hirurških procedura u oblasti koloproktologije. Dr Dimitrijević ima višegodišnje hirurško iskustvo i veliki broj operativnih zahvata iza sebe. Prosečno se na odeljenju gde radi izvrši oko 600 hirurških intervencija iz oblasti koloproktologije gde učestvuje kao operator ili prvi asistent. Specijalista je za izvođenje svih vrsta operacija zbog karcinoma debelog creva, inflamatornih bolesti debelog creva (Ulcerozni kolitis, Kronova bolest), funkcionalnih poremećaja (opstipacija, fekalna inkontinencija, spad rektuma i materice, slabost mišića pelvićnog poda) kao i svih proktoloških procedura kao što su hemoroidalna bolest, perianalne fistule i abscesi, analne fisure, analni kondilomi…Više godina unazad izvodi većinu dijagnostičkih procedura u kolorektalnoj hirurgiji kao što su kolonoskopija, rektoskopija….

Za pregled najvažnijih radova otvorite link http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=dimitrijevic+i

Location

Osmana Đikića 3, Belgrade

1100 Belgrade, Serbia

Working hours

00-24